గోపాల రాధేకృష్ణ

User AvatarTeacher Category:
Review

Print this entry

Print Friendly, PDF & Email
ఆడియో
సాహిత్యం
  • గోపాల రాధే కృష్ణ గోవింద గోవింద గోపాల్
  • గోపాల్ గోపాల్ గోపాల్ || గోపాల ||
  • గోవింద గోవింద గోపాల్ రాధే కృష్ణ
  • గోవింద గోవింద గోపాల్ సాయి కృష్ణ
  • గోవింద గోవింద గోపాల్ || గోపాల ||
భావము

గోవులను పాలించినటువంటి గోపాలునిగా, రాధకు కు సర్వస్వం అయినటువంటి రాధా కృష్ణుడుగా, గో సంరక్షకుడు అయినటువంటి గోవిందుడిగా, కలియుగంలో అవతరించిన సాయి కృష్ణుడిగా మేము మిమ్ము భజిస్తున్నాము.

వివరణ
వివరణ
గోపాల గోవులను పాలించువాడు
రాధే రాధకు సర్వము అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు.
కృష్ణ శ్రీ కృష్ణుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క దశావతారాల లోని ఎనిమిదవ అవతారము.
“కర్షతీతి కృష్ణ” అనగా అందరి హృదయాలను ఆకర్షించు వాడు శ్రీకృష్ణుడు.
గోవింద “గో సంరక్షణ” చేసిన దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు గోవిందుడిగా పేరుపొందాడు.
సాయికృష్ణ స + ఆయి – దివ్యమైన తల్లి. శ్రీకృష్ణుడే శ్రీసత్యసాయిగా అవతరించిన సాయి కృష్ణా.

Overview

  • Be the first student
  • Language: English
  • Duration: 10 weeks
  • Skill level: Any level
  • Lectures: 2
0.0
0 Ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: