பிரிவு II – முதல் வருடம்

 

அமைதியாக அமர்தல்
பிரார்த்தனை
பகவத் கீதை - கடவுள் மற்றும் அவதாரம்
பகவத் கீதை - பக்தி மற்றும் கர்மா
குழுப்பாடல்
கதை சொல்லுதல்
குழுச்செயல்பாடுகள்
இதர பாடங்கள்